ZAGADNIENIA PRAWNE

Polityka prywatności i polityka plików cookies

W Linker Cloud wierzymy, że zachowanie transparentności wobec naszych partnerów jest kluczem do biznesowego sukcesu. Dotyczy to również gromadzonych przez nas danych. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na ten temat.

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych za pomocą formularzy kontaktowych na stronie internetowej Linkercloud.com ("Serwis") oraz w ramach świadczenia usług związanych z Serwisem.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Linker Cloud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662133, NIP: 5223082902, REGON: 366498427, kapitał zakładowy 186.000,00 zł ("Administrator").

Administrator przetwarzając dane osobowe zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "Rozporządzeniem". Oficjalny tekst Rozporządzenia: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwana dalej "Ustawą".

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: info@linkercloud.com.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług Administratora. Administrator zapewnia poufność wszelkich danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia i Ustawy. Dane osobowe są zbierane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach i nie stosuje profilowania Użytkowników.

Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych wrażliwych, określanych w Rozporządzeniu jako "szczególne kategorie danych osobowych". Administrator nie zamierza również gromadzić i przetwarzać danych osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

II. Prawa użytkownika

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

 1. Prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych - Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo dostępu do tych danych i uzyskania informacji takich jak: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnych kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać rozsądną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych),
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych (jeśli są nieprawidłowe), które obejmuje również złożenie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym") w następujących okolicznościach: jeżeli dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli: Użytkownik nie chce, aby Administrator przetwarzał dane, 
 6. Prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub chęcią skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@linkercloud.com.

III. Przekazywanie danych

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia usług, Administrator musi korzystać z usług podmiotów trzecich. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odbywało się zgodnie z wymogami Rozporządzenia i w sposób chroniący prawa osób, których dane dotyczą, stosownie do art. 28 Rozporządzenia. 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

 1. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności firmie księgowej, kancelarii prawnej, firmie egzekucyjnej),
 2. Dostawcom usług hostingowych,
 3. Dostawcom usług chmury obliczeniowej,
 4. Dostawcy systemu do wysyłki newsletterów,
 5. Dostawcy systemów CRM,
 6. Dostawcy systemów do fakturowania,
 7. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego służącego do prowadzenia Serwisu i świadczenia usług, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania służącego do zarządzania firmą i świadczenia pomocy technicznej na rzecz Administratora), 
 8. Innym podmiotom, jeżeli korzystanie z ich usług jest niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i świadczenia usług przez Administratora.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem.

Administrator zapewnia odpowiednie środki ochrony przekazywanych danych osobowych, stosując standardowe klauzule ochrony danych przyjęte zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniające wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA, niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

W odniesieniu do każdego podmiotu przetwarzającego, zgodnie z Art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, zastosowanie ma umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IV. Cele przetwarzania, okres przechowywania i zakres danych

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także zakres przetwarzanych danych oraz okres ich przechowywania uzależniony jest od relacji łączących Administratora z Użytkownikiem, w szczególności od zakresu czynności, które Administrator wykonuje lub może wykonywać na rzecz Użytkownika.

 1. Cel przetwarzania: utworzenie konta Użytkownika na platformie Software as a Service Linker Cloud Platform w związku z zawartą umową o świadczenie usług.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umowy cywilnoprawnej,
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 86 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Okres przechowywania: przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi - przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Niepodanie powyższych danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia Konta Użytkownika.

 1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem i korespondencja mailowa

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - zgoda osób, których dane dotyczą,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes Administratora

Okres przechowywania: do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na jej podstawie, jednak nie dłużej niż 1 rok od dnia zakończenia korespondencji oraz przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia usług przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w wiadomości e-mail.

Niepodanie ww. danych będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego - subskrypcja newslettera.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - zgoda osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania: do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na jej podstawie, oraz przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w wiadomości e-mail.

Niepodanie ww. danych będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego - kontakt w celu otrzymania oferty na oprogramowanie Linker Cloud.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - zgoda osób, których dane dotyczą.

Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na jej podstawie, oraz przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w wiadomości e-mail.

Niepodanie ww. danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

V. Cel przetwarzania: wysyłka informacji marketingowych i handlowych w formie elektronicznej.

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - zgoda osób, których dane dotyczą lub,
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Okres przechowywania: do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na jej podstawie, oraz przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia usług przez dodatkowy okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w wiadomości e-mail.

Niepodanie ww. danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które są trwale usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika wraz z zakończeniem sesji danej przeglądarki internetowej oraz stałe, które pozostają po zakończeniu sesji danej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu ich skasowania.

Podczas odwiedzania Serwisu wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu plików cookies. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookies w zakresie wskazanym w niniejszej informacji. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. 

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 

Serwis korzysta z funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu: identyfikacji Użytkownika, rejestrowania aktywności Użytkownika w Serwisie, zapisywania danych z wypełnionych formularzy lub danych logowania oraz prowadzenia statystyk.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku takiej zgody konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. 

Używamy także innych technologii o podobnym charakterze do cookies, takich jak local storage, która służy do przechowywania danych zapisanych podczas korzystania ze stron internetowych w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w pamięci lokalnej może uzyskać wyłącznie strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w pamięci lokalnej są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu i w przeciwieństwie do plików cookies nie mają ograniczenia czasowego, tj. działają do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o sposobie korzystania z Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje są zazwyczaj przekazywane na serwery Google. W ramach korzystania z Google Analytics Administrator nie gromadzi żadnych danych osobowych. 

VII. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.